Clientes

Abbott
Ache
Allergan
Astrazeneca
Bristol-Myers Squibb
Covidien
Galderma
GlaxoSmithKline
Hcor
Invel
Johnson&Johnson
Leo Pharma
Melhoramentos
Novartis
Oncoprod
Pfizer
Sankyo
Teva
Theraskin